Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ABBVIE B.V. ("ABBVIE") ZOALS GEDEPONEERD OP 1 SEPTEMBER 2023 BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 54914094

Definities

 1. AbbVie: AbbVie B.V., ten tijde van deponering van deze voorwaarden gevestigd in Hoofddorp aan de Wegalaan 9;
  Koper: de partij waarmee AbbVie een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie AbbVie Producten aanbiedt;
  Producten: de zaken die door AbbVie worden aangeboden of geleverd;
  Order: iedere door Koper aan AbbVie gegeven opdracht tot het leveren van Producten;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen AbbVie en Koper tot koop en levering van Producten.    

Toepasselijkheid

2.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alle door AbbVie gedane aanbiedingen ter zake van Producten en alle Orders en de aanvaarding daarvan door AbbVie. Door het plaatsen van een Order, respectievelijk het aanvaarden van een offerte van AbbVie, wordt Koper geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard, met terzijdestelling van eventueel door Koper gehanteerde algemene voorwaarden. Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien AbbVie deze schriftelijk heeft aanvaard. AbbVie is niet gebonden aan een in de aanvaarding door de opdrachtgever voorkomende uitsluiting van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.     Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door middel van een schriftelijke bevestiging door AbbVie van een geplaatste Order of een schriftelijke bevestiging door Koper van een door AbbVie uitgebrachte offerte. AbbVie is gerechtigd om Orders te weigeren dan wel bijkomende voorwaarden aan de levering van Producten te verbinden.

Prijs en levering

4.     Alle door AbbVie uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is vermeld. Indien na de totstandkoming van een Overeenkomst bepaalde Producten niet langer door AbbVie leverbaar zijn, dan zal AbbVie Koper daarvan vooraf in kennis stellen met inachtneming van een redelijke termijn. AbbVie zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van het niet langer leverbaar zijn van bepaalde Producten.

5.     AbbVie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor prijzen van Producten te wijzigen. Indien in de orderbevestiging niet anders is vermeld, geschiedt de verkoop tegen de op de datum van bestelling geldende prijzen zoals door AbbVie vastgesteld. In geen geval wordt Koper gecrediteerd voor het prijsverschil indien nadien een prijsverlaging plaatsvindt.

6.     Levering geschiedt D.D.P. conform Incoterms®2020 op de overeengekomen plaats van leveringsadres(sen) zoals in de order is gespecificeerd.

7.     AbbVie zal zich inspannen binnen de overeengekomen termijn te leveren. Opgegeven leveringstijden zijn evenwel nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient Koper AbbVie schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim intreedt.

8.     AbbVie behoudt zich het recht voor Order(s) in gedeelten te leveren en daarvoor afzonderlijk te factureren. Koper is verplicht om op de deellevering betrekking hebbende facturen te voldoen op de wijze als bepaald in artikel 10.

9.     Koper is gehouden Producten in ontvangst te nemen zodra deze door AbbVie ter beschikking zijn gesteld. Indien, om welke reden dan ook, Koper niet in staat is Producten in ontvangst te nemen, dan is Koper verplicht de daaruit voortvloeiende (opslag)kosten te vergoeden.

Betaling

10.   Tenzij anders op de factuur vermeld, dient betaling te geschieden door middel van storting of overmaking op een door AbbVie aangewezen bankrekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige niet op de factuur vermelde korting. Verrekening door Koper met enige vordering op AbbVie is uitgesloten. De dag van creditering van de bankrekening van AbbVie geldt als datum van betaling.

11.   Ingeval van niet tijdige betaling zal Koper een schriftelijke aanmaning ontvangen en zal AbbVie telefonisch of per e-mail contact opnemen met Koper. Indien betaling van het openstaande bedrag niet geschiedt binnen tien (10) werkdagen na dagtekening  van de  tweede aanmaning is koper rente verschuldigd over het uitstaande bedrag van 1.5% per maand.

12.   Naast het verschuldigde bedrag, vermeerderd met bovengenoemde rente, dient Koper aan AbbVie alle kosten en schade te vergoeden die door AbbVie zijn gemaakt of geleden als gevolg van niet of niet tijdige betaling door Koper, waaronder de kosten voor door AbbVie genomen gerechtelijke als buitengerechtelijke maatregelen. De kosten voor buitengerechtelijke maatregelen bedragen minimaal 15% van het uitstaande bedrag, met een minimum van € 70 en zijn opeisbaar zodra Koper niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Indien AbbVie zulks verlangt, is Koper verplicht zekerheid te (doen) stellen voor de betaling van de door AbbVie te verzenden facturen.

Eigendomsvoorbehoud

13.     De eigendom van de door AbbVie geleverde Producten gaat pas op Koper over wanneer Koper al hetgeen hij terzake van de levering in kwestie, al dan niet opeisbaar, aan AbbVie verschuldigd is, heeft voldaan. Het is Koper verboden enige van AbbVie betrokken Producten, anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Koper, door te verkopen zonder voorafgaande betaling aan AbbVie van alle ter zake openstaande facturen. Koper is verplicht, zo lang één of meer facturen openstaan, op eerste verzoek van AbbVie zekerheid in de door AbbVie gewenste vorm voor de betaling daarvan te stellen, bij gebreke waarvan al hetgeen Koper AbbVie verschuldigd is, onmiddellijk en geheel opeisbaar wordt. Dit artikel laat onverlet dat de Koper de door AbbVie geleverde Producten mag gebruiken in het kader van de gebruikelijke uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

14.    Indien Koper met enige betalingsverplichting in gebreke is, is AbbVie gerechtigd te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst Producten terug te nemen of anderszins de beschikking te verkrijgen over de Producten. Zolang de eigendom van Producten niet op Koper is overgegaan, mag Koper Producten niet verpanden of enig ander recht daarop aan een derde verlenen.

Opschorting en ontbinding

15.   Indien Koper in verzuim is en/of AbbVie goede gronden te vrezen heeft dat Koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen (onder meer in geval van (aanvrage van) faillissement of surséance van betaling van Koper, beslaglegging op (een gedeelte van) het vermogen van Koper, verkoop of liquidatie van de onderneming van Koper) dan zal AbbVie, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn en onverminderd alle aan AbbVie verder toekomende rechten, gerechtigd zijn:

 • vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen;
 • de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten;
 • overeengekomen betalingstermijnen, al dan niet in andere Overeenkomsten, te herroepen, waardoor alle (overige) openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden;
 • haar verplichtingen uit alle andere Overeenkomsten met Koper op te schorten; en/of
 • de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.

In geval van opschorting of ontbinding van de Overeenkomst zal de schade geleden door AbbVie als gevolg van de opschorting of ontbinding, gederfde winst daaronder begrepen, onmiddellijk opeisbaar zijn en door Koper worden vergoed.

Overmacht

16.   Indien AbbVie door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst of een deel daarvan uit te voeren, is zij gerechtigd, te harer keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder tot enige vergoeding van schade te zijn gehouden. Onder “overmacht" wordt hierin verstaan iedere tekortkoming welke niet aan AbbVie kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht zal in ieder geval worden verstaan werkstakingen, bedrijfsbezetting, sabotage, overheidsrestricties en -maatregelen, ongevallen, transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, energie of arbeidskrachten, vertraagde aflevering door leveranciers en contractpartners van AbbVie.

Retournering

17.   Koper mag geen Producten retourneren zonder de voorafgaande toestemming van AbbVie. Indien AbbVie een retourzending accepteert, geschiedt (gedeeltelijke) creditering daarvoor onder de volgende voorwaarden:

 • Koper dient de Producten onmiddellijk na ontvangst visueel te inspecteren.
 • Bepaling van het bedrag waarvoor Koper zal worden gecrediteerd, geschiedt eerst na onderzoek door AbbVie.
 • Koper dient aan te tonen dat Producten daadwerkelijk door AbbVie zijn geleverd.
 • De verpakkingen van de Producten mogen niet zijn aangebroken, behalve indien Koper kan aantonen dat hij eerst bij het openen van de verpakking een afwijking van de inhoud heeft kunnen constateren.
 • De verpakking noch inhoud mag beschadigd of beïnvloed zijn door inwerkingen van buitenaf, verkeerde opslag of slechte behandeling, tenzij Koper bewijst dat zulks voorviel voor verzending van Producten door AbbVie naar Koper.
 • Retourzending wordt altijd vanuit AbbVie geregeld en Koper is niet gerechtigd zelf te retourneren naar het CDC Warehouse van AbbVie of elders.
 • Niet voor creditering in aanmerking komende retourzendingen worden vernietigd indien Koper niet binnen veertien (14) dagen na retourzending aan AbbVie andere instructies heeft gegeven.

18.   In geval van een distributieklacht met betrekking tot Producten die CRT (Controlled Room Temperature) vereisen is retournering slechts toegestaan indien:

 • AbbVie binnen twee werkdagen na levering door Koper op de hoogte wordt gesteld van de reden voor retournering.
 • er een verklaring wordt afgegeven door de verantwoordelijke apotheker waarin wordt bevestigd dat de Producten gedurende opslag bij de Koper:
  • zijn opgeslagen in een opslagruimte in overeenstemming met alle relevante GDP vereisten welke is goedgekeurd voor het beoogde gebruik,
  • niet onderhevig zijn geweest aan temperatuurschommelingen,
  • zich niet buiten de opslagruimte hebben bevonden.
 • de verantwoordelijke apotheker een temperatuurstaat van de Producten overlegt waaruit blijkt dat de Producten zijn opgeslagen onder de gespecificeerde temperatuur, welke continue is gemonitord.

19.   Producten die specifieke temperatuurcondities anders dan CRT vereisen (bijvoorbeeld Humira tussen 2 en 8 graden Celsius) kunnen in geval van een distributieklacht niet worden geretourneerd. In bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk met toestemming van de QA (Quality Assurance) personen van zowel AbbVie Logistics (VLOG) als AbbVie. Dit zal altijd met Koper worden gecommuniceerd.

20.   Productklachten komen voor behandeling in aanmerking zolang het product houdbaar is.

Garantie en aansprakelijkheid

21.   AbbVie staat ervoor in dat Producten op het moment van levering aan Koper deugdelijk en vrij van gebreken zijn. Koper is verplicht om bij ontvangst Producten te onderzoeken teneinde vast te stellen dat zij onbeschadigd zijn en voldoen aan de bestelling en de specificaties, waaronder het type product, de formulering, de hoeveelheid en de sterkte. Indien Producten bij aflevering niet aan de bestelling of specificaties voldoen, ondeugdelijk en/of beschadigd zijn, dan dient Koper AbbVie daarvan binnen acht (8) dagen na levering, althans binnen acht (8) dagen nadat constatering daarvan redelijkerwijs mogelijk was, doch nimmer later dan drie (3) maanden na factuurdatum, schriftelijk in kennis te stellen, met een gedetailleerde uiteenzetting van de gebreken.

22.   Indien Koper AbbVie niet tijdig en schriftelijk in kennis heeft gesteld, vervalt iedere aanspraak jegens AbbVie terzake van niet-deugdelijke levering. In geval van een tijdige kennisgeving zal AbbVie, na vaststelling van de gemelde beschadiging en/of het niet voldoen aan de bijbehorende specificaties, het betreffende Product kosteloos vervangen of het desbetreffende factuurbedrag vergoeden, een en ander naar keuze van AbbVie.

23.   AbbVie geeft ten aanzien van Producten uitsluitend de garantie zoals vastgelegd in de Overeenkomst en uitsluitend voor zover Producten worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn bestemd en met inachtneming van de toepasselijke gebruiksvoorschriften. Koper zal ten aanzien van Producten aan zijn afnemers nimmer een verdergaande garantie geven. Koper vrijwaart AbbVie tegen alle aanspraken van derden als gevolg van door Koper gegeven garantie en/of door Koper aan derden verschafte informatie omtrent Producten die afwijkt van eventuele door AbbVie gegeven garantie en/of door AbbVie verschafte informatie ter zake van Producten.

24.   Enige aansprakelijkheid van AbbVie jegens Koper zal te allen tijde beperkt zijn tot een bedrag van EUR 2.000.000 (zegge: twee miljoen Euro) per kalenderjaar. Iedere verdere aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen indirecte- en gevolgschade, immateriële schade en bedrijfsschade, die aan haar dan wel aan haar werknemers of vertegenwoordigers kan worden toegerekend, is hierbij nadrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van AbbVie, en behoudens voor zover AbbVie aansprakelijk is krachtens de artikelen 6:185 tot en met 6:193 van het Burgerlijk Wetboek (Productaansprakelijkheid).

Intellectuele eigendomsrechten

25.   Koper zal geen inbreuk maken op intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op Producten. Koper vrijwaart AbbVie ten aanzien van aanspraken van derden ter zake.

26.   Koper mag de Producten gebruiken voor de doelen zoals uiteengezet in en gedurende de duur van de Overeenkomst maar verkrijgt geen licentie op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten.

Overige bepalingen

27.   Koper mag de Overeenkomst of de rechten en verplichtingen daaruit niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AbbVie aan derden overdragen. AbbVie is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Koper over te dragen aan een door haar aan te wijzen derde.

28.   Indien afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, dan zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

29.  Deze algemene voorwaarden en de Overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden of onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde